Privacyverklaring Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland

 

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland (hierna de Opvang), bakkenzuigerstraat 18 1333 HA  Almere, K.v.K. Egelbescherming Midden Nederland 41195062. Eekhoornopvang K.v.K. Utrecht 41185876.

De Opvang) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Opvang.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt de Opvang persoonsgegevens?

De Opvang verwerkt persoonsgegevens van:

 • de in dienst zijnde medewerkers;
 • vrijwilligers;
 • de tuinhouders;
 • de donateurs;
 • particulieren die een dier hebben aangebracht.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De administratie van de Opvang verwerkt de  persoonsgegevens.  Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking en de beveiliging van deze gegevens.

 

Waarvoor verwerkt de Opvang persoonsgegevens?

Als vrijwilliger, tuinhouder of donateur van de Opvang, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven, zorg dragen voor uw verzekering bij de gemeente en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor u aanvragen als vrijwilliger. Wij bewaren naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, emailadres telefoonnummer(s). Van het bestuur en de in dienst zijnde medewerkers, bewaren wij ook de gegevens die noodzakelijk zijn voor de belasting en een kopie identiteitsbewijs.

Wij gebruiken de gegevens om u te informeren over de organisatie, interne nieuwsbrieven te versturen en de donateurs op de hoogte te houden van ons werk en activiteiten.

 

Wilt u als donateur geen nieuwsbrieven (meer) van ons ontvangen dan kunt u op afmelden Nieuwsbrief drukken om u af te melden. De digitale Nieuwsbrief wordt in 2020 gerealiseerd. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom donaties, plaatsing dieren enzovoorts.

 

Verwerkt de Opvang  ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De Opvang controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 

Hoe gaat de Opvang met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Opvang of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De bestuursleden, de directier en de daartoe specifiek aangewezen administratieve medewerkers kunnen uw gegevens inzien en wijzigen. De dagleiders ontvangen een medewerkerlijst t.b.v. de uitvoering van hun taken. Dus uitsluitend door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien u niet langer actief bij de Opvang betrokken bent, worden uw gegevens in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.  Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.  

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Opvang gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Globaal houden die in dat alleen relevante informatie opgeslagen mag worden. Dus naam en adresgegevens, mailadressen (bij donateurs alleen bij digitale nieuwsbrieven), geboortedata voor contracten en verjaardagslijst medewerkers en bankgegevens voor donateurs, om de betalingen correct te kunnen verwerken.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Opvang kunt u terecht bij de directie via info@egelbescherming.nl of info@eekhoornopvang.nl.

 

Wijzigingen privacybeleid

De Opvang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit privacybeleid  raadplegen via www.egelbeschermibg.nl/privacy of via www.eekhoornopvang,nl/privacy.

 

Websites en social media:

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites en social media en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.egelbescherming.nl, www.eekhoornopvang.nl en www.toekomstvoordieren.nl  verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat de OPvang in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Opvang gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • obiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

De Opvang maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

De Opvang gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van de Opvang of die van een derde partij waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@egelbescherming.nl of info@eekhoornopvang.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 035-6468669 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het verifiëren van deze gegevens kan op verschillende manieren en zal een bepaalde tijd in beslag nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacybeleid  raadplegen via www.egelbeschermibg.nl/privacy of via www.eekhoornopvang,nl/privacy.

Laatst gewijzigd: 28 augustus 2020

Contactgegevens

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland, Landweg 3, 1276 AS Huizen.

Telefoonnummer 035-6468669.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.